DỰ ÁN CÔNG TY SƠN ALEX

Trong năm 2017-2018 Công Ty TNHH Máy và Tự Động Hóa Hiển Long đã thực hiện cải tiến nâng cấp máy cho Công Ty Sơn Alex ở nhiều lĩnh vực

  • Máy Phân tán: Nâng cao hiệu quả phân tán chất lượng tạo màng vượt trội thời gian phân tán giảm một nửa.
  • Máy chiết rót sơn: Hiển Long cung câp 3 máy rót sơn cho Alex. Máy có nhiều option lựa chọn: Rót theo tự trọng, rót theo bơm, có thể cài đặt ở chế độ rót thường và chế độ rót chính xác Với Sai số nhỏ hơn 30g và Tốc độ 27s/2 thùng 18 lít